seiyaku

What a Friend We Have in Jesus

Japanese version

Score of What a Friend we have in Jesus

'What a Friend We Have In Jesus' has not been restricted to Western and Christian cultures.

Here we show the Japanese version in romaji and kanji

Music score

Other languages

Other hymns

Itsu ku shimi fu kaki
Itsu ku shimi fu kaki, tomo naru Iesu wa,
Tsu mito ga ura i o, tori sari tam ou
Kokoro no nageki o, tsutsu mazu nobete,
Nadoka wa oro sanu, oeru o moni o

Itsu ku shimi fu kaki, tomo naru Iesu wa
Wa rera no yowak i o, shi rite awaremu
Nayami kana shimi ni, shizu meru tokimo
Inori ni kotae te, nagu same tamawan

Itsu ku shimi fu kaki, tomo naru Iesu wa
Ka rera nu ai mo te, michi biki tamou
Yono tomo ware ra o, sute saru tokimo
Inori ni kotae te, ita wari tamawan

(Japanese font required to see the rest of this page)

いつくしみふかき
作曲者:コンヴァース

いつくしみふかき、友なるイエスは、
罪とが憂いを、とり去りたもう。
こころの嘆きを、包まず述べて
などかは下ろさぬ, 負える重荷を。

いつくしみ深き、友なるイエスは、
われらの弱きを、知りて憐れむ。
悩みかなしみに、沈めるときも、
祈りにこたえて、慰めたまわん。

いつくしみふかき、友なるイエスは
かわらぬ愛もて、導きたもう。
世の友われらを、棄て去るときも、
祈りにこたえて、労りたまわん。