seiyaku

Old Rugged Cross

Japanese version

George Bennard's hymn 'The Old Rugged Cross'

Music score

Other languages

Other hymns

Oka no ue ni, jujika tatsu,
Kami no Miko Yesu-Kimi,
Hito no tsumi wo, sono mi ni oi,
sutemaseri inochi wo.

(Chorus)
Hito-suji ni jujika wo,
aogitsutsu ware yukan,
Yo no sakae uchi-sute,
misukui ni tayorite.


Hito wa itoi, azakeru tomo,
jujika wa shitawashi,
Ko-hitsuji naru, Kami no Miko no,
mikurushimi omoeba.

(Chorus)

Ara-kezuri no, Shu no jujika,
kagiri-naku totoshi,
Yurushi atae, kiyoku suru wa,
Yesu-Kimi no chishio zo.

(Chorus)

Nayami mo shi mo, nani ka wa aran,
kurushimi mo itowaji,
Sakae no asa, machi-wabitsutsu,
ninai-yukan jujika wo.

(Chorus)

(Japanese font required to see the rest of this page)

Old Rugged Cross

作曲者:Reverend George Bennard (1873-1958)

丘の上に 十字架立つ 
神の御子(みこ)イェス君
人の罪を その身に負い 
捨てませり、命を

Chorus:
 一筋に十字架を 
仰ぎつつ我行かん
世の栄え打ち捨て 
御救(みすく)いに頼りて

人は厭(いと)い 嘲(あざけ)るとも 
十字架は慕(した)わし
子羊なる 神の御子の 
御苦しみ思えば
Chorus

荒削りの 主の十字架 
限りなく尊し
赦(ゆる)し与え 清くするは 
イェス君の血潮ぞ
Chorus

悩みも死も 何かはあらん 
苦しみも厭わじ
栄えの朝 待ちわびつつ 
担い行かん、十字架を
Chorus

sections

search 🔍

contact

about
 home

privacy policy

email

© seiyaku.com